Πολιτική Απορρήτου

Η προστασία του απορρήτου των επισκεπτών του ιστότοπού μας είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς. Υπενθυμίζεται, ωστόσο, ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε κατ' απόλυτο τρόπο την ασφάλεια των πληροφοριών που διακινούνται μέσω του διαδικτύου.

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στα πλαίσια χρήσης του ιστότοπου voltes.city. Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής:

i. Ως "δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα" ή άλλως "προσωπικά δεδομένα" νοείται κάθε πληροφορία σχετική με το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί βάσει αυτών να προσδιοριστεί, όπως ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά, το ονοματεπώνυμο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ. Σε αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται και δεδομένα κίνησης ή θέσης. Ως "δεδομένα κίνησης" νοούνται τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς διαβίβασης επικοινωνίας σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον αριθμό, τη διεύθυνση, την ταυτότητα της σύνδεσης ή του τερματικού εξοπλισμού, τους κωδικούς πρόσβασης κλπ. ενώ ως "δεδομένα θέσης" νοούνται τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υποδεικνύουν τη γεωγραφική θέση του τερματικού εξοπλισμού.

ii. Ως "επεξεργασία" δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται από το voltes.city με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και εφαρμόζεται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διατήρηση ή αποθήκευση, τροποποίηση, εξαγωγή, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχέτιση, διαγραφή ή καταστροφή. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το voltes.city προϋποθέτει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών, είτε αυτοί είναι επισκέπτες ή εγγεγραμμένοι χρήστες, όπως αναλυτικά περιγράφεται στους ακόλουθους όρους.

iii. Ως "επισκέπτης" στο voltes.city νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί διαθέσιμες, μέσω του ως άνω ιστότοπου, υπηρεσίες, για προσωπικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς, χωρίς απαραίτητα να έχει εγγραφεί για τις υπηρεσίες αυτές.

iv. Ως "εγγεγραμμένος χρήστης" στο voltes.city νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει εγγραφεί στον voltes.city για τη λήψη των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών σε τακτικά ή έκτακτα χρονικά διαστήματα ήτοι ενημερωτικά δελτία (newsletters).

v. Ως "αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα" νοείται το σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αποτελούν ή μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας και τα οποία τηρούνται από το διαχειριστή του ιστότοπου voltes.city.

Η χρήση του ιστότοπου voltes.city γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη και συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή και συμφωνία από μέρους του των κάτωθι όρων, όπως αυτοί ορίζονται στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύουν. Ομοίως, η εγγραφή στον ιστότοπο voltes.city γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του εγγεγραμμένου χρήστη και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση και συμφωνία με τους όρους, όπως αυτοί ορίζονται στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση που ένας επισκέπτης ή εγγεγραμμένος χρήστης δεν αποδέχεται ανεπιφύλακτα και στο σύνολο τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, πρέπει να αποφεύγει οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπου voltes.city καθώς και την αξιοποίηση τυχόν πληροφοριών και των προβαλλόμενων, μέσω αυτής, υπηρεσιών και να εξέλθει από αυτήν.

Ο ιστότοπος voltes.city δεν προορίζεται και δεν έχει σχεδιαστεί για άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Δεν συλλέγουμε, εν γνώσει μας, προσωπικά δεδομένα και αναγνωριστικές πληροφορίες επισκεπτών που ανήκουν σε αυτήν την ηλικιακή κατηγορία, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση γονέα ή άλλου νομίμως έχοντος την επιμέλειά τους και ζητάμε από τα άτομα κάτω των 18 ετών να μην μας στέλνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει ισχύ μόνο για τον ιστότοπο voltes.city και αφορά τη χρήση αυτής τόσο από επισκέπτη όσο και από εγγεγραμμένο χρήστη. Το voltes.city δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, δημοσιεύοντας αναθεωρημένη έκδοση αυτών στον ιστότοπο. Ο επισκέπτης ή εγγεγραμμένος χρήστης οφείλει κάθε φορά να ελέγχει για ενδεχόμενες αλλαγές και η συνέχιση χρήσης του ιστότοπου συνιστά αμάχητο τεκμήριο της αποδοχής, συναίνεσης, συγκατάθεσης και συμφωνίας με τυχόν τροποποίηση των όρων χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλει να αποφεύγει την είσοδο στο δικτυακό μας τόπο και τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει. Κάθε αναθεωρημένη έκδοση τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της ανάρτησής της στο δικτυακό τόπο του voltes.city χωρίς να είναι αναγκαία οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε επισκέπτη / εγγεγραμμένου χρήστη, περιλαμβανομένων των δεδομένων κίνησης και θέσης, υπόκεινται στους όρους του παρόντος καθώς και στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, ακόμη και αν δεν μνημονεύονται ρητώς στην παρούσα Πολιτική (ν.2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει τροποποιηθεί από τον ν.3471/2006 και λοιπές διατάξεις).

Ο επισκέπτης / εγγεγραμμένος χρήστης αποδέχεται και συναινεί στην τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από τον ίδιο με την υποβολή ερωτήματος και τυχόν προσωπικών επιλογών, από το διαχειριστή του ιστότοπου voltes.city. Επιπλέον, ο επισκέπτης / εγγεγραμμένος χρήστης κατανοεί ότι η σχετική δήλωση και συγκατάθεση, η οποία δίνεται με ηλεκτρονικά μέσα, καταγράφεται με ασφαλή τρόπο, είναι ανά πάσα στιγμή προσβάσιμη σε αυτόν και μπορεί οποτεδήποτε να ανακληθεί (δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 11-13 ν.2472/1997).

Ο επισκέπτης / εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αιτηθεί αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε στην κατοχή μας και τον αφορούν, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: voltes.city@gmail.com

Στα πλαίσια επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, το voltes.city μπορεί να καταγράφει και να συλλέγει αυτόματα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τις ακόλουθες πληροφορίες κατά την είσοδο του επισκέπτη ή εγγεγραμμένου χρήστη στον ιστότοπό μας: (1) διευθύνσεις IP, (2) διακομιστές τομέα, (3) είδη ηλεκτρονικών υπολογιστών που έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό μας, (4) είδη φυλλομετρητών που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στον ιστότοπό μας, (5) αναφερόμενη πηγή ή URL το οποίο ενδεχομένως τον κατηύθυνε στον ιστότοπό μας και (6) τις σελίδες και τις πληροφορίες στις οποίες είχε πρόσβαση στον ιστότοπό μας με τη χρήση cookies. Τα δεδομένα αυτά βοηθούν στην κατανόηση της επισκεψιμότητας του δικτυακού μας τόπου, στη διάγνωση των προβλημάτων του διακομιστή, στη διαχείριση του δικτυακού μας τόπου καθώς και στην προσαρμογή και βελτίωση των πληροφοριών και υπηρεσιών. Προκειμένου να παράσχουμε στον εγγεγραμμένο χρήστη τις υπηρεσίες μας, μπορεί να του ζητήσουμε να δώσει στο voltes.city επιπλέον πληροφορίες οι οποίες τον προσδιορίζουν προσωπικά, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό και ηλικία παιδιών, πληροφορίες προτιμήσεων/κριτηρίων για ξεναγήσεις. Το voltes.city χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές και κάθε πληροφορία και επικοινωνία που μπορεί να παρέχει ο εγγεγραμμένος χρήστης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή on-line υποβολής προς το voltes.city αποκλειστικά για την έκδοση των σχετικών παραστατικών που συνδέονται με τις υπηρεσίες που αγόρασε. Για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασίας, το voltes.city έχει λάβει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, ως οφείλει. Ο διαχειριστής του ιστότοπου voltes.city εφαρμόζει αυστηρούς κανόνες για τους συνεργάτες, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων όπου αποθηκεύονται πληροφορίες χρηστών ή σε διακομιστές που φιλοξενούν τις υπηρεσίες μας. Αν και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα επισυμβεί απώλεια, κακή χρήση ή τροποποίηση δεδομένων, καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να αποτρέψουμε τέτοια περιστατικά.

To voltes.city διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και χωρίς οποιαδήποτε κοινοποίηση ή προηγούμενη γνωστοποίηση, εκτός αν άλλως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, να προβεί σε επεξεργασία των στοιχείων που έχει στη διάθεσή του με, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες ή και σε περισσότερες από μία ή όλες σωρευτικώς: α) να καταγράφει και να αποθηκεύει - διατηρεί καταγεγραμμένη κάθε επικοινωνία (ή μέρος αυτών) του επισκέπτη - εγγεγραμμένο χρήστη στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των e-mail επικοινωνίας β) να ερευνά οποιαδήποτε καταγγελία, γ) να διαγράψει όλως αναιτιολογήτως και χωρίς προειδοποίηση ή κοινοποίηση οποιοδήποτε εγγεγραμμένο χρήστη και να αποκλείσει την πρόσβαση αυτού στον διαδικτυακό τόπο, όταν αυτός δεν συμμορφώνεται με οποιονδήποτε από τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του voltes.city ή με οποιανδήποτε εκάστοτε ισχύουσα εφαρμοστέα διάταξη.

Το voltes.city εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κλπ. των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / εγγεγραμμένων χρηστών σε τρίτους παρά μόνο κατόπιν σχετικού αιτήματος του υποκειμένου στον οποίο αφορούν τα δεδομένα αυτά και με αποκλειστικό σκοπό την ανταπόκρισή μας στις αιτούμενες από μέρους του υπηρεσίες. Εντούτοις, διατηρούμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε πληροφορίες που αφορούν τους επισκέπτες ή εγγεγραμμένους χρήστες του ιστότοπού μας εν όλω ή εν μέρει μόνον προς πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον ή Αρχή στην οποία μπορεί να οφείλεται τέτοια κοινοποίηση βάσει των σχετικών διατάξεων ή βάσει απόφασης δικαστηρίου.

Ο διαχειριστής του voltes.city θα τηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ν.2472/1997 όπως ισχύει, για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, υποχρεούμενος στην τήρηση των διατάξεων για την άρση του απορρήτου αυτού προς κάθε δικαστική αρχή, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων και για κάθε αναφερόμενο στον εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία λόγο, αφού τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.