Όροι χρήσης & cookies

Η χρήση του ιστότοπου voltes.city γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη και συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή και συμφωνία από μέρους του των όρων που ορίζονται στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύουν. Ομοίως, η εγγραφή στον ιστότοπο voltes.city γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του εγγεγραμμένου χρήστη και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση και συμφωνία με τους όρους, όπως αυτοί ορίζονται στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση που ένας επισκέπτης ή εγγεγραμμένος χρήστης δεν αποδέχεται ανεπιφύλακτα και στο σύνολο τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, πρέπει να αποφεύγει οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπου voltes.city καθώς και την αξιοποίηση τυχόν πληροφοριών και των προβαλλόμενων, μέσω αυτής, υπηρεσιών και να εξέλθει από αυτήν.

Ο επισκέπτης/ εγγεγραμμένος χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί ο ίδιος κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται/ προβάλλονται μέσω του ιστότοπου voltes.city, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής του να βασιστεί στην ορθότητα/ πληρότητα ή και την χρησιμότητα σχετικού περιεχομένου. O επισκέπτης/ εγγεγραμμένος χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι οφείλει να αξιολογεί το περιεχόμενο που δημιουργεί το voltes.city ή κατατίθεται για ανάρτηση σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διατίθενται μέσω "δεσμών" (hyperlinks) στα οποία παραπέμπει το voltes.city και εν γένει του συνόλου των προβαλλόμενων στο voltes.city υπηρεσιών. Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, μεταβίβαση, διανομή ή αποθήκευση μέρους ή όλου του περιεχομένου σε οιαδήποτε μορφή, χωρίς την πρότερη γραπτή συγκατάθεση του voltes.city

Όταν ο επισκέπτης ή εγγεγραμμένος χρήστης αποστέλλει πληροφορίες προς τον ιστότοπο voltes.city με τη συμπλήρωση των σχετικών online φορμών ή την αποστολή email με σκοπό την εξυπηρέτηση αιτήματός του ή την παροχή υπηρεσιών από τo voltes.city, οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται ορθά και με ακρίβεια και να μην περιέχουν στοιχεία αναληθή, παραπλανητικά, συκοφαντικά, δυσφημιστικά, ή εν γένει μη νόμιμα ή θίγοντα δικαιώματα τρίτων.

Σε περίπτωση αποστολής οποιωνδήποτε στοιχείων ή πληροφοριών προς τον ιστότοπο του voltes.city σε οποιανδήποτε μορφή για οποιονδήποτε λόγο και με οποιονδήποτε τρόπο θα πρέπει αυτά να μην αντιβαίνουν στην εκάστοτε ισχύουσα εφαρμοστέα ελληνική, κοινοτική ή διεθνή νομοθεσία και στους γενικώς παραδεκτούς κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών ηθών και εν γένει σε όλες τις σχετικές γενικές αρχές για την πρόσβαση στο διαδίκτυο, την τροφοδότηση του διαδικτύου με οποιασδήποτε μορφής υλικό και για τη χρήση του διαδικτύου εν γένει, καθώς και να μην είναι αλλοιωμένα, παραποιημένα ή διασκευασμένα από τον επισκέπτη ή εγγεγραμμένο χρήστη που προβαίνει στην αποστολή ή δημοσίευσή τους ή από άλλους, καθώς και να μην είναι αναληθή ή συκοφαντικά και να μην παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων.

Κάθε επισκέπτης ή εγγεγραμμένος χρήστης είναι απολύτως υπεύθυνος για την με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο και κατά πάντα χρόνο χρήση του voltes.city ή οποιουδήποτε μέρους του ή οποιουδήποτε στοιχείου του περιεχομένου αυτού και μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του μόνο για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς και εν γένει με τρόπο και μέσα που συνάδουν και δεν παραβιάζουν τους εκάστοτε ισχύοντες νόμιμους κανόνες και διατάξεις και τις γενικές αρχές της καλής πίστης και των χρηστών ηθών. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το voltes.city με τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής ζημία, φθορά ή βλάβη ή να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει ή να βλάψει τους διακομιστές ή τα δίκτυά μας ή μέρος αυτών, ή με τρόπους, οι οποίοι παρεμβαίνουν ή παρακωλύουν την πρόσβαση, χρήση και την αξιοποίηση των υπηρεσιών ή του περιεχομένου του voltes.city ή οποιοδήποτε μέρος αυτών από οποιοδήποτε άλλο. Απαγορεύεται επίσης στον εγγεγραμμένο χρήστη να δημιουργεί ψευδείς λογαριασμούς με δόλιες, μη νόμιμες ή αθέμιτες εν γένει προθέσεις, ή να συλλέγει ή να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα άλλων με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό κατά οποιονδήποτε χρόνο ή να συνδράμει άλλους σε έναν από τους ανωτέρω σκοπούς και εν γένει να προβαίνει σε οποιανδήποτε ενέργεια παρεμφερή προς τις ανωτέρω ακόμη και μη ρητώς αναφερομένη στο παρόν. Το voltes.city διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει κάθε εκ του νόμου ή από τους παρόντες όρους δικαίωμα, όπως ενδεικτικώς την πλήρη αποζημίωση και ικανοποίησή του για κάθε ζημία του, θετική και αποθετική, περιλαμβανομένων εύλογων δικαστικών εξόδων και αμοιβών, από την έστω και εξ αμελείας παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νόμιμης διάταξης ή κανονισμού, εθνικού, κοινοτικού ή διεθνούς, ή οποιασδήποτε των άνω απαγορεύσεων από τον επισκέπτη ή εγγεγραμμένο χρήστη ή/ και οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος τον συνέδραμε σχετικώς, και επίσης να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική εξώδικη ή δικαστική νομική ενέργεια ή διαδικασία, όπως ενδεικτικώς σε λήψη νόμιμων διορθωτικών ή ρυθμιστικών εξώδικων ή δικαστικών μέτρων με στόχο την αποτροπή παραβίασης των παρόντων όρων και την αποκατάσταση της ζημίας του.

Σχετικά με τα cookies

O ιστότοπος voltes.city χρησιμοποιεί cookies ως μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών προς επισκέπτες και εγγεγραμμένους χρήστες αλλά και για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του επισκέπτη/εγγεγραμμένου χρήστη, επιτρέποντας σε ιστότοπους όπως το voltes.city να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να αναγνωρίζουν τους επισκέπτες/εγγεγραμμένους χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση των επισκεπτών/εγγεγραμμένων χρηστών στον ιστότοπο καθώς και τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις επιλογές των επισκεπτών/εγγεγραμμένων χρηστών και να συλλέγουν δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου των ιστότοπων.

Με τα cookies, το voltes.city θυμάται για κάποιο χρονικό διάστημα τις ενέργειες και τις προτιμήσεις των επισκεπτών/εγγεγραμμένων χρηστών, όπως γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης. Έτσι οι επισκέπτες/εγγεγραμένοι χρήστες δε χρειάζεται να καταχωρούν τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτονται τον ιστότοπο ή πλοηγούνται στις σελίδες του. Επιπλέον, τα cookies βοηθούν στην ανάλυση της χρήσης του voltes.city και την επίλυση προβλημάτων κατά την περιήγηση σε αυτό.

Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Τα cookies αποθηκεύονται στη συσκευή σας μόνο εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Σε αντίθετη περίπτωση ενδεχομένως να υπάρξουν δυσλειτουργίες στην χρήση του ιστότοπου voltes.city.